உயிர்க்கொல்லிகள், கிருமிநாசினிகள் மற்றும் பாதுகாப்புகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

14-11-2022

நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் அளவைப் பொறுத்து, பாக்டீரியா எதிர்ப்பு முகவர்கள் கருத்தடை முகவர், கிருமிநாசினி மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு முகவர் என பிரிக்கப்படுகின்றன.


ஒரு பாக்டீரிசைடு முகவர், நோய்க்கிருமி மற்றும் நோய்க்கிருமி அல்லாத உயிரினங்களில் உள்ள அனைத்து நுண்ணுயிரிகளின் பரவல் மற்றும் வித்திகளைக் கொல்லும்.


நோய்க்கிருமியைக் கொல்லும் கிருமிநாசினி. பொதுவான செறிவுகளில் உள்ள பொது கிருமிநாசினிகள் பாக்டீரியாவின் இனப்பெருக்கத்திற்கு எதிராக மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் வித்திகளில் கொல்லும் விளைவைக் கொண்டிருக்கவில்லை.


பாக்டீரியோஸ்டேடிக் முகவர்கள், பாக்டீரியோஸ்டேடிக் முகவர்கள் அல்லது பாதுகாப்புகள் என்றும் அழைக்கப்படும், நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கலாம் அல்லது தடுக்கலாம்.


பொதுவாக, பாக்டீரியா எதிர்ப்பு முகவர்கள் அல்லது பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பொருட்கள் பாக்டீரிசைடு அல்லது பாக்டீரியோஸ்டேடிக் விளைவைக் கொண்டிருக்கின்றன. குறைந்த செறிவு கொண்ட பல மருந்துகள் மட்டுமே பாக்டீரியோஸ்டேடிக் விளைவு, செறிவு அதிகரிக்கிறது அல்லது செயல் நேரம் பாக்டீரிசைடு விளைவை ஏற்படுத்தும். 


சமீபத்திய விலையைப் பெறவா? நாங்கள் விரைவில் பதிலளிப்போம் (12 மணி நேரத்திற்குள்)

தனியுரிமைக் கொள்கை